Statement Archive for April 2020

Date Title By
2020-04-01 Muhyiddin should announce an economic rescue package for SMEs and others missed out in the economic package last Friday as well as give top priority to public health Lim Kit Siang
2020-04-01 Muhyiddin perlu mengumumkan pakej penyelamatan kepada PKS dan golongan-golongan lain yang tidak dibantu melalui pakej rangsangan ekonomi yang diumumkan Jumaat lepas dan pada masa yang sama memberikan keutamaan kepada kesihatan awam Lim Kit Siang
2020-04-02 Muhyiddin should not delay in announcing an economic rescue package for SMEs as top priority must also be given to ensure that Malaysia can win the war to restart the economic engine without suffering an economic catastrophe after winning the war against the resurgence of Covid-19 outbreak Lim Kit Siang
2020-04-02 Muhyiddin tidak boleh berlengah dalam mengumumkan satu pakej penyelamatan ekonomi untuk PKS memandangkan keutamaan harus diberikan kepada usaha melonjakkan ekonomi negara selepas kemenangan melawan wabak Covid-19 Lim Kit Siang
2020-04-03 Government should explore the possibility of holding an emergency “virtual” Parliament as it is imperative that Malaysia adopts a “whatever it takes” strategy not only to win the Covid 19 war but to survive the post-coronavirus pandemic economics Lim Kit Siang
2020-04-03 Kerajaan patut mempertimbangkan untuk mengadakan persidangan khas Parlimen “secara maya” kerana Malaysia perlu menggunakan strategi “melakukan apa sahaja” untuk memenangi peperangan Covid-19 dan mengharungi era ekonomi pasca-Covid-19 Lim Kit Siang
2020-04-04 Call on government to ramp up Covid-19 testing in Malaysia to introduce mass testing freely and widely available to all Malaysians as a vital post-MCO strategy to revive the Malaysian economic engine Lim Kit Siang
2020-04-04 Seruan kepada Kerajaan untuk meningkatkan jumlah ujian Covid-19 di Malaysia dengan menyediakan ujian besar-besaran secara percuma dan meluas kepada semua rakyat Malaysia sebagai sebahagian daripada strategi pasca-PKP untuk melonjakkan semula ekonomi negara Lim Kit Siang
2020-04-04 Ministers should drop their insouciant and indifferent attitude and adopt the “Act Fast and Do Whatever It Takes” motto to deal with the Covid-19 pandemic Lim Kit Siang
2020-04-04 Jemaah Menteri perlu berhenti bersikap acuh tak acuh dan tidak endah, sekali gus mengguna pakai moto “Bertindak Pantas dan Lakukan Apa Sahaja” bagi menangani wabak Covid-19 Lim Kit Siang
2020-04-05 Support for Prisons Director-General’s proposal that MCO violaters should not be jailed because of Covid-19 pandemic – in fact, there should be early release of prisoners to reduce overcrowding of jails to avoid Covid-19 outbreak Lim Kit Siang
2020-04-05 Sokongan kepada cadangan Ketua Pengarah Penjara supaya pesalah PKP tidak dipenjarakan kerana wabak Covid-19 -- dan supaya para banduan diberikan pelepasan awal untuk mengurangkan kesesakan di penjara dan mengelakkan penularan wabak Covid-19 dalam penjara Lim Kit Siang
2020-04-06 Why the government so slow and tardy in presenting a comprehensive package to rescue SMEs in the Covid-19 pandemic economics when compared to other countries like United Kingdom, Germany, France, Denmark, Australia and Singapore? Lim Kit Siang
2020-04-06 Kenapa kerajaan begitu lembab dan lambat mengumumkan pakej komprehensif bagi menyelamatkan PKS ketika krisis pandemik Covid-19, berbanding negara-negara lain seperti United Kingdom, Jerman, Perancis, Denmark, Australia dan Singapura? Lim Kit Siang
2020-04-07 PM Muhyiddin should initiate extensive consultations with different Malaysian stakeholders on the exit strategy Malaysia should adopt as this is uncharted territory not only for Malaysia but for the world Lim Kit Siang
2020-04-07 Muhyiddin perlu memulakan rundingan dengan pihak berkepentingan berhubung strategi jalan keluar yang perlu diambil oleh negara, kerana ini merupakan situasi yang amat luar biasa bukan sahaja buat Malaysia, malah seluruh dunia Lim Kit Siang
2020-04-08 The division of the country into four coloured zones for Covid-19 infections can be used as a basis for an exit strategy for controlled easing of restrictions, but the four-colour zones should be updated daily so as not to overstate the seriousness of Covid-19 infection in the various parts of the country Lim Kit Siang
2020-04-08 Pembahagian kawasan kepada empat zon berwarna mengikut kadar jangkitan Covid-19 boleh digunakan sebagai asas kepada strategi pelonggaran perintah kawalan pergerakan, tetapi zon empat warna ini haruslah dikemaskini setiap hari untuk tidak melebih nyata keseriusan jangkitan Covid-19 di pelbagai kawasan dalam negara Lim Kit Siang
2020-04-09 The latest data on Covid-19 pandemic is a case for lifting of MOC although with conditions to deal with any resurgence of the virus infection Lim Kit Siang
2020-04-09 Data terkini wabak Covid-19 adalah satu sebab untuk pelonggaran PKP secara bersyarat bagi menangani sebarang kenaikan semula kadar jangkitan Lim Kit Siang
2020-04-10 As Malaysia appears to have turned a corner in the second wave of Covid-19 outbreak, we must work on a phased lifting of MCO while prepared for a resurgence of the novel coronavirus Lim Kit Siang
2020-04-11 Reiterate call for emergency Parliament next week to ensure a creative and flexible implementation of twice-extended MCO to strengthen Malaysia’s public health infrastructure to protect frontliners, ramp up Covid-19 testing capability, to look after vulnerable groups and sectors and prepare for an exit strategy Lim Kit Siang
2020-04-11 Mengulangi semula seruan untuk diadakan sidang Parlimen khas minggu depan untuk memastikan pelaksanaan PKP yang kreatif dan fleksibel bagi mengukuhkan infrastruktur kesihatan awam Malaysia untuk melindungi petugas barisan hadapan, meningkatkan kebolehan ujian saringan negara, melindungi golongan dan sektor terpinggir, dan untuk menyediakan satu strategi keluar untuk negara Lim Kit Siang
2020-04-11 DAP at 50: Where do we go from here? Lim Kit Siang
2020-04-11 50 tahun DAP: Ke mana kita selepas ini? Lim Kit Siang
2020-04-12 Parliament should not be quarantined as it must spearhead a campaign of trust, solidarity and unity to mobilise national support transcending race, religion or politics to win the invisible war against Covid-19 virus Lim Kit Siang
2020-04-12 Parlimen tidak boleh dikuarantin kerana ia diperlukan untuk sebuah kempen untuk kepercayaan, solidariti, dan perpaduan untuk menggerakkan usaha nasional yang melangkaui kaum, agama, ataupun politik untuk memenangi peperangan melawan Covid-19 Lim Kit Siang
2020-04-13 When will the National Security Council revise outdated listing of Covid-19 “coloured zones” to take into account the 45% of the 4,683 Covid-19 cases which have recovered from the novel coronavirus infections? Lim Kit Siang
2020-04-13 Bilakah Majlis Keselamatan Negara akan menyemak semula senarai “zon berwarna” jangkitan Covid-19 yang sudah lapuk bagi mengambil kira 45% daripada 4,683 kes dalam negara yang telah pulih daripada jangkitan ini? Lim Kit Siang
2020-04-14 The most important lesson of MCO is that Malaysians must learn to live with Covid-19 virus for the next 12 to 18 months or more until an effective vaccine is developed and widely available - and social distancing is the most important new normal in the post-pandemic era Lim Kit Siang
2020-04-14 Pengajaran terbesar daripada PKP ialah; rakyat Malaysia harus belajar untuk hidup bersama dengan Covid-19 untuk tempoh 12 ke 18 bulan yang akan datang, sehinggalah vaksin dibangunkan dan diberikan secara meluas -- dan juga hakikat bahawa pembatasan sosial adalah perkara terpenting dalam norma kehidupan baharu pasca-wabak Lim Kit Siang
2020-04-15 Call on the government to engage the best minds in Malaysia to work in unity and solidarity, under the motto of “Act Fast and Do Whatever It Takes”, to save Malaysia and Malaysians from the Covid-19 Pandemic Lim Kit Siang
2020-04-15 Seruan supaya kerajaan untuk melibatkan pakar-pakar terkemuka negara untuk bekerjasama dengan solidariti, di bawah moto “Bertindak pantas dan lakukan apa sahaja” untuk menyelamatkan Malaysia dan rakyatnya daripada wabak Covid-19 Lim Kit Siang
2020-04-16 There must be a robust debate as how Malaysia can avert a third wave of Covid-19 outbreak and re-imposition of MCO in the next 18 -24 months until a vaccine is developed and widely available Lim Kit Siang
2020-04-16 Kita perlukan perdebatan mendalam untuk memikirkan cara untuk Malaysia mengelakkan gelombang ketiga wabak Covid-19 dan pelaksanaan semula PKP dalam tempoh 18-24 bulan yang akan datang sehingga vaksin tersedia secara meluas Lim Kit Siang
2020-04-16 Recognition of Dr. Noor Hisham by CGTN as one of the world’s top three doctors in public health in Covid-19 pandemic is a most deserved commendation as he is the saviour of Malaysians in the second wave of the novel coronavirus outbreak Lim Kit Siang
2020-04-16 Pengiktirafan Dr Noor Hisham sebagai seorang daripada tiga doktor kesihatan awam terulung dalam pengendalian wabak Covid-19 oleh CGTN datang pada waktu yang sangat tepat memandangkan beliau adalah wira negara yang menyelamatkan kita semua semasa gelombang kedua wabak koronavirus sedang menular Lim Kit Siang
2020-04-17 Muhyiddin should have a live telecast sharing details of the exit plan when MCO is lifted in phased stages Lim Kit Siang
2020-04-17 Muhyiddin perlu berkongsi rancangan “exit plan” beliau dengan seluruh negara melalui siaran langsung memandangkan PKP akan dilonggarkan secara berperingkat Lim Kit Siang
2020-04-17 Can the government devise the best exit strategy for Malaysia when it cannot even end the “confusion of colours” in designation of red, orange, yellow and green zones for Covid-19 infections? Lim Kit Siang
2020-04-17 Mampukah kerajaan merangka strategi keluar yang terbaik untuk Malaysia, sedangkan mereka sendiri keliru tentang pembahagian kawasan kepada empat zon berwarna mengikut jumlah jangkitan Covid-19? Lim Kit Siang
2020-04-18 One-day sitting of Parliament on May 18 must be reconsidered by Muhyiddin as Parliament should not be shunted off, emasculated or marginalised but must play a major role in galvanising national unity and solidarity during the Covid-19 pandemic as well as providing scrutiny to ensure the most effective strategy to overcome Covid-19 crisis and the best exit plan for economic recovery Lim Kit Siang
2020-04-18 Persidangan Parlimen selama sehari pada 18 Mei mestilah dipertimbangkan semula oleh Muhyiddin memandangkan Parlimen tidak sepatutnya di diperlemah dan diketepikan tetapi sepatutnya memainkan peranan dalam menggerakkan perpaduan negara dan solidariti semasa wabak Covid-19 dan pada masa yang sama, meneliti rancangan kerajaan bagi memastikan kita mempunyai strategi terbaik untuk menangani wabak Covid-19 dan untuk melonjakkan semula ekonomi negara Lim Kit Siang
2020-04-19 Call on Muhyiddin to focus the coming week on widest consultation to formulate the best exit strategy and blueprint to contain Covid-19, revive the economy and rebuild Malaysia Lim Kit Siang
2020-04-19 Seruan kepada Muhyiddin untuk menumpukan usaha beliau dalam usaha perundingan meluas bagi merumus rancangan keluar negara yang terbaik untuk mengekang penyebaran wabak Covid-19, melonjakkan semula ekonomi, dan membina semula Malaysia Lim Kit Siang
2020-04-19 Release of red, orange, yellow and green zones on Covid-19 infections based on active cases and not just cumulative data most welcome and meaningful as it will enable residents to strive for their districts to become Covid-19-free green zones Lim Kit Siang
2020-04-19 Pengelasan zon berwarna jangkitan Covid-19 mengikut kadar kes aktif terkini dan bukan lagi dengan data terkumpul amatlah dialu-alukan dan sangat bermakna kerana ia boleh menggalakkan penduduk di zon-zon ini untuk berusaha menjadikan kawasan mereka zon hijau yang bebas Covid-19 Lim Kit Siang
2020-04-19 “Warm water” Health Minister has made situation worse with his unbelievable explanation about his “500 countries” blooper Lim Kit Siang
2020-04-20 Parliament should urgently set up a Select Committee on Health and Social Care, hold virtual hearings on “Management of Covid-19 Outbreak” and submit a report on the unprecedented Covid-19 national crisis within a month Lim Kit Siang
2020-04-20 Parlimen perlu segera menubuhkan Jawatankuasa Pilihan Khas Kesihatan dan Kebajikan Sosial, menjalankan sesi soal jawab mengenai “Pengurusan Covid-19” secara maya dan menyediakan laporan krisis Covid-19 dalam tempoh sebulan Lim Kit Siang
2020-04-21 Thanks to Noor Hisham, we have got a glimpse of the exit plan strategy but Malaysians need more than a glimpse Lim Kit Siang
2020-04-21 Terima kasih kepada Dr Noor Hisham kerana mengongsikan sebahagian kecil daripada strategi rancangan keluar negara, tapi kita perlu lebih banyak maklumat mengenainya Lim Kit Siang
2020-04-21 Why Parliament in Malaysia allowed to meet for one day only on May 18, when UK Parliament meets in active session although it has 124,743 Covid-19 confirmed cases and 16,509 deaths and still to reach its peak, while Malaysia has passed its peak with 5,425 cases and 89 deaths? Lim Kit Siang
2020-04-21 Sekiranya United Kingdom -- di mana wabak Covid-19 masih belum mencapai kemuncaknya dengan sejumlah 124,743 kes dan 16,509 kematian -- masih meneruskan persidangan Parlimen secara aktif, mengapa Parlimen di Malaysia, yang telah melepasi kemuncak gelombang kedua wabak Covid-19 sejumlah 5,425 kes dan 89 kematian, hanya dibenarkan untuk bersidang selama satu hari pada 18 Mei nanti? Lim Kit Siang
2020-04-22 Call for Parliament to be declared an essential service and for ten days of “virtual” Parliamentary meeting after the Yang di Pertuan Agong’s opening on May 18 Lim Kit Siang
2020-04-22 Parlimen harus diisytiharkan sebagai perkhidmatan penting dan sepuluh hari persidangan parlimen secara maya selepas pembukaan Parlimen oleh Yang Di-Pertuan Agong pada 18 Mei Lim Kit Siang
2020-04-23 Why is Muhyiddin afraid to convene a special Parliament on Covid-19 when Malaysia has handled the Covid-19 crisis better than UK, which has 133,495 Covid-19 confirmed cases and 18,100 deaths - 24 times more cases and 195 times more deaths than in Malaysia – when the House of Commons had a 100-minute ”virtual” meeting yesterday subjecting the UK government to scrutiny? Lim Kit Siang
2020-04-23 Mengapa Muhyiddin sangat takut untuk memanggil sidang khas Parlimen Covid-19, sedangkan Malaysia berjaya mengurusnya lebih baik berbanding UK yang mempunyai 133,495 kes dan 18,100 kematian -- 24 kali jumlah kes dan 195 jumlah kematian di Malaysia -- sedangkan Dewan Rakyat di UK telah mengadakan sidang secara maya selama 100-minit semalam? Lim Kit Siang
2020-04-24 Call for establishment of a Covid-19 Pandemic Study Centre to learn from the successes and mistakes of other nations and to ensure that Malaysia does not lead the world in using the pandemic to emasculate and marginalise Parliament Lim Kit Siang
2020-04-24 Menyeru penubuhan sebuah Pusat Kajian Pandemik Covid-19 bagi mengambil pengajaran daripada kejayaan serta mengkaji kesilapan negara-negara lain, dan untuk memastikan Malaysia tidak dilihat di mata dunia sebagai negara yang menjadikan wabak tersebut sebagai alasan untuk melemahkan fungsi dan meminggirkan Parlimen Lim Kit Siang
2020-04-25 How can Muhyiddin win the trust and confidence of the people in the invisible war against the Covid-19 pandemic when he is even afraid to convene Parliament to debate the pandemic? Lim Kit Siang
2020-04-25 Bagaimana Muhyiddin merancang untuk mendapatkan kepercayaan dan keyakinan rakyat dalam peperangan melawan Covid-19 sedangkan beliau sendiri pun tidak berani untuk memanggil sidang Parlimen bagi membahaskan isu berkenaan wabak ini? Lim Kit Siang
2020-04-26 Muhyiddin should appoint a Commander-in-Chief responsible for easing the MCO restrictions to implement the best exit plan blueprint which could strike the proper balance to prevent a resurgence of Covid-19 and ensure a quick bounce-back of the economy Lim Kit Siang
2020-04-27 Did the Health Ministry advise against the holding of Parliamentary meetings, including a virtual Parliament and Select Committee meetings to exercise oversight and scrutiny of government measures in the Covid-19 pandemic, and propose a one-day meeting on May 18? Lim Kit Siang
2020-04-27 Benarkah Kementerian Kesihatan menasihatkan supaya Parlimen tidak bersidang, termasuk persidangan Parlimen dan jawatankuasa pilihan khas secara maya, bagi menyemak dan meneliti langkah-langkah yang diambil kerajaan dalam mengurus dan membendung wabak Covid-19 dan sebaliknya mencadangkan supaya sidang Parlimen diadakan selama satu hari sahaja pada 18 Mei ini? Lim Kit Siang
2020-04-28 Will Cabinet tomorrow salvage the reputation of Malaysia and Malaysian Parliament as the ridiculous idea of a one-day Parliament was based on a complete misunderstanding of the advice of the Health Ministry on the situation of the Covid-19 outbreak in mid-April? Lim Kit Siang
2020-04-28 Adakah Kabinet akan menyelamatkan maruah Malaysia dan Parlimen Malaysia memandangkan keputusan bagi mengadakan sidang Parlimen selama sehari adalah salah faham berasaskan nasihat daripada Kementerian Kesihatan mengenai situasi Covid-19 pada pertengahan bulan April? Lim Kit Siang
2020-04-29 A virtual miracle by the Cabinet on a virtual Parliament? Lim Kit Siang
2020-04-29 Apakah yang dilakukan oleh Parlimen Malaysia semasa wabak Covid-19? Lim Kit Siang
2020-04-30 The government should present a smart and flexible exit plan strategy and blueprint to Parliament to prevent a resurgence of Covid-19 outbreak and to quickly revive the economy devastated by the pandemic Lim Kit Siang
2020-04-30 Kerajaan harus membentangkan satu strategi pelan keluar yang bijak dan fleksibel di Parlimen untuk mengelakkan penularan semula wabak Covid-19 dan pada masa yang sama melonjakkan semula ekonomi negara yang terjejas akibat Covid-19 Lim Kit Siang